خانه اخبارحقوقحقوق کارگری قطعنامه مشترک کارگران خبازیهای سنندج و مریوان بمناسبت روز جهانی کارگر