خانه اخبارکولبران دو کولبر در مناطق مرزی سردشت بر اثر تیرانداری نیروهای مرزبانی زخمی شدند