خانه بانک اطلاعات زندانیان سیاسیزندانیان سیاسی حسن رستگاری مجد – زندان مرکزی ارومیه