خانه بانک اطلاعات زندانیان سیاسیزندانیان سیاسی احمد تموئی – زندان مرکزی ارومیه