خانه اخبارزندانیان کمال حسن رمضان به بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه منتقل شد