خانه اخبارقربانیان انفجار مین یک کولبر بر اثر انفجار مین پایش را از دست داد