خانه اخبارزندانیان اکبر لکستانی به دلیل وخامت وضعیت جسمانی به بیمارستان خارج از زندان منتقل شد