خانه اخباراعدامها یک زندانی جهت اجرای حکم اعدام به بند ویژه‌ی زندان تبریز منتقل شد