خانه اخبارآزادیآزادی بیان یک شهروند بازداشتی از بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به زندان نقده منتقل شد