خانه اخبارآزادیآزادی بیان یک شهروند بازداشتی از بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد