خانه اخبارآزادیآزادی بیان فضای امنیتی در سنندج برای جلوگیری از تجمع احتمالی علیه حمله ارتش ترکیه به روژئاوا