خانه اخبارزندانیان اعلام وضعیت فوق‌العاده در زندان سقز؛ نیروهای گارد به زندانیان معترض حمله کردند