شبکه‌ی حقوق بشر

کردستان

اعدامها

شکنجه

کولبران

دانشجویان

محیط زیست

حقوق ملی

حقوق زن

حقوق کارگری

آزادی مذهب

پایان اعتصاب غذای خشک ابوبکر رستمی در زندان مرکزی زهدان

ابوبکر رستمی، دانشجوی زندانی محکوم به اعدام که از روز چهارشنبه ۳ آبان ماه در اعتراض به صدور حکم اعدام و نگهداری در بند زندانیان جرائم مواد مخدری اعتصاب کرده بود، بعد از یک هفته به اعتصاب غذای خشک خویش پایان داد. یک منبع مطلع به شبکه حقوق بش... ادامه مطلب

Copyright © 2015 KHRN.